Công Ty TNHH AKT Việt Nam

Phạm vi dịch vụ tư vấn khối lượng công trình của chúng tôi bao gồm như sau:
 

1. Nghiên cứu đầu tư và tính khả thi

 • Nghiên cứu khả thi và lập kế hoạch dòng tiền chuẩn bị cho việc giải ngân khoản vay xây dựng

2. D toán và kim soát chi phí xây dng

 • Lập bng d toán chi phí xây dng và kim soát giá da trên các phương án thiết kế

3. Hồ sơ mời thầu và hợp đồng

 • Bảng khối lượng
 • Bảng biểu công việc
 • Kết hợp các tài liệu khác
 • Tiêu chuẩn kĩ thuật
 • Các công tác ban đầu và hợp đồng
 • Dự trù hợp đồng
 • Các tài liệu khác

4. Đu thu và quy trình hp đng

 • Đấu thầu và sắp xếp thủ tục hợp đồng
 • Báo cáo kết quả nộp thầu và đề xuất chọn thầu
 • Soạn thư Chấp Thuận Thầu

5. Qun lý hp đng và tài chính trong thi gian thi công

 • Làm thanh toán tạm, kiểm soát chi phí và báo cáo tài chính.
 • Đánh giá phát sinh và quyết toán giá trị hợp đồng.

6. Tư vấn và quản trị hợp đồng

 • Tư vấn cho nhà thầu về các biện pháp khắc phụ và quyền lợi. Đảm bảo tất cả hồ sơ cần thiết được lưu trữ.
 • Dự thảo trả lời và thông báo khi có yêu cầu hợp đồng. Thực hiện xem xét các điều khoản hợp đồng.
bài viết khác liên quan
TOP
Hotline Gmail Zalo
Hotline Gmail Zalo